جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

تأثير آبشويي بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و عملكرد گندم در شرايط شوري آب و خاك (ارائه شده در دومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران)

(154 مجموع کلمات موجود در متن)
(6318 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی
رشد گياه تابعي از شوري و پتانسيل ماتريك خاك است. پتانسيل ماتريك خاك از طريق آبياري و شوري به وسيلة شستشوي خاك كنترل مي شود. آبشويي يا شستشوي خاك در مناطقي كه با مشكل شوري يا قليائيت روبرو هستند, اهميت زيادي دارد. در اين مناطق, تبخير باعث حركت نمك به طرف سطح خاك مي شود و با عمل آبشويي, يعني دادن مقداري آب آبياري اضافي به زمين, جهت حركت آب به سمت پايين شده و مقداري از نمك هاي خاك همراه با آب از دسترس ريشه ها خارج مي شوند. در اين مطالعه اثر آبشويي بر عملكرد گندم و برخي خصوصيات شيميايي خاك بررسي شد. نتايج نشان داد در مناطق با مشكل شوري آب و خاك, آبشويي باعث افزايش راندمان محصول, كاهش رطوبت باقيمانده خاك, كاهش شوري خاك در عمق هاي مختلف و تغييرات متفاوت در خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در عمق هاي مختلف شده است. متن كامل مقاله به صورت PDF

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir