جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

تأثير مديريتهاي مختلف استفاده از آب شور بر عملكرد گندم (ارائه شده در دومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران)

(156 مجموع کلمات موجود در متن)
(4397 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی
شوري خاك و آب آبياري در مجموع باعث كاهش عملكرد محصول مي گردد. اما با اعمال مديريتهاي مناسب آبياري مي توان ميزان كاهش عملكرد محصول را كاهش داد و كنترل نمود. به دليل تأثير شوري آب آبياري بر شوري خاك و نيز تأثير غير مستقيم آن بر رشد گياه, در اين مطالعه اثر شوري آب آبياري و مديريتهاي مختلف كاربرد آب, مانند آبشويي و اعمال آب آبياري با كيفيت مطلوب در ابتداي فصل رشد, بر عملكرد گندم بررسي شد. مطالعه به صورت طرح آماري بلوك كامل تصادفي با 10 تيمار و 4 تكرار در يك مزرعه آزمايشي در منطقه رودشت اصفهان انجام گرفت. نتايج نشان داد با اعمال آبشويي و نيز آبياري با آب مناسب در ابتداي فصل و پس از آن استفاده از آب شور, مي توان از كاهش عملكرد تا ميزان قابل توجهي جلوگيري كرد. تأثير مديريت مصرف آب در افزايش عملكرد نسبت به مديريت آبشويي بيشتر بوده است. متن كامل مقاله بصورت PDF

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir