جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

مديريت آبياري در شاليزار

(265 مجموع کلمات موجود در متن)
(3902 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی
با كاهش موجوديت آب براي كشاورزان و افزايش تقاضا براي برنج استفاده از آب در سيستم هاي توليد برنج اجبارا كاهش يافته و بهره وري آب رو به افزايش نهاده است. اكثر كشاورزان در شاليزارهاي خود، داراي تمايل كمي براي كم كردن ورودي آب به مزرعه خود دارند و هميشه تمايل دارند كه به ميزان 5-10 سانتيمتر در پاي بوته برنج خود در تمام فصل رشد آب را ببينند. با كاهش آب ورودي روش هاي آبياري غير شرايط غرقاب مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله به محاسبه آب ورودي و بهره وري آب براساس نتايج آزمايشات انجام شده بر روي واريته هاشمي در مزارع تحقيقاتي موسسه تحقيقات برنج كشور در سال هاي مختلف انجام شده مي پردازيم. نتايج آزمايشات در سال هاي مختلف براي مديريت هاي مختلف آبياري نشان داد كه با كم كردن آب ورودي به ميزان 32 درصد، ميزان عملكرد 13 درصد كاهش يافت و راندمان آبياري و بهره وري آب به ترتيب 3/0-82/0 و 3/0-75/0 گرم دانه براي هر كيلوگرم آب بدست آمد. همچنين با توجه به ميزان آب ورودي (آبياري و بارندگي) و آبياري نسبت به عملكرد مي توانيم به اين نكته توجه كنيم كه با افزايش آبياري بيش از 800 ميليمتر هيچگونه افزايش عملكردي ملاحظه نمي شود.
متن كامل مقاله
ابراهيم اميري
دانشجوي دكتري آبياري و زهكشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشكده كشاورزي، گروه آبياري

فريدون كاوه
دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد عمول و تحقيقات تهران، دانشكده كشاورزي، گروه آبياري

مسعود كاوسي
هيات علمي موسسه تحقيقات برنج كشور، رشت، موسسه تحقيقات برنج كشور، بخش تحقيقات خاك و تغذيه

سيد حبيب موسوي جهرمي
استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده مهندسي علوم آب

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir