جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

مقايسه دقت روش هاي شبكه هاي عصبي مصنوعي و پنمن - مانتيس در محاسبه تبخير و تعرق پتانسيل

(263 مجموع کلمات موجود در متن)
(4666 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی
چكيده به منظور ارتقا بهره وري مصرف در شبكه هاي آبياري، تعيين نسبتا دقيق نياز آبي گياهان امري لازم و ضروري است. روش دقيق براي انجام اين كار استفاده از لايستيمر است كه به علت هزينه زيادش كاربرد آن با محدوديت مواجه مي باشد. بنابراين بايستي از مدل رياضي استفاده نمود كه از مناسبترين آنها مدل پنمن-مانتيس است. اين مدل ها تبخير و تعرق پتانسيل را محاسبه مي كند. در سال هاي اخير با توسعه شبكه هاي عصبي مصنوعي از آن مي توان براي تعيين تبخير و تعرق پتانسيل استفاده نمود. در اين تحقيق با استفاده از اطلاعات اقليمي و لايسيمتري 5 ساله ايستگاه هواشناسي اكباتان واقع در 10 كيلومتري شهر همدان تبخير و تعرق پتانسيل به دو روش پنمن- مانتيس و شبكه هاي عصبي مصنوعي محاسبه شده است. در روش شبكه هاي عصبي مصنوعي، شش عنصر فرآيند در لايه ورودي آن در نظر گرفته شده كه عبارتند از دماي حداقل و حداكثر هوا، رطوبت حداقل و حداكثر هوا، ساعات آفتابي و سرعت باد. در اين شبكه نهايتا يك لايه مخفي با يك عنصر فرآيند در نظر گرفته و طراحي شبكه عصبي با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام شد. مقدار خطاي به دست آمده از روش پنمن-مانتيس 2/1 ميليمتر در روز و از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي 7/0 ميلي متر در روز مي باشد. بنابراين روش شبكه هاي عصبي مصنوعي در تعيين تبخير و تعرق پتانسيل بسيار دقيق تر از روش پنمن-مانتيس است. علاوه بر اين اطلاعات مورد نياز در روش شبكه هاي عصبي مصنوعي كمتر روش پنمن-مانتيس مي باشد.
محمد شايان نژاد
استاد يار گروه مهندسي آب دانشگاه شهر كرد
متن كامل مقاله

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir