جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

چكيده مقاله : سيستم جامع اطلاع رساني سازماني

(547 مجموع کلمات موجود در متن)
(5713 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی
امروزه اتكاي روز افزون به فعاليتهايي كه مستقيماً با توليد ، توزيع وكاربرد اطلاعات مرتبط است و مديريت عالي شركتها را از نظر اطلاعاتي پوشش مي دهد ، چهره متفاوتي به آن بخشيده و مفاهيم جديدي نيز براي توصيف مشخصات نوين و شاخص هاي پيچيده شركتها به كار رفته است . در واقع همه چيز وابسته به اطلاعات آن هم از نوع تراز اول آن شده است . در حال حاضر سلطه انفورماتيك در بعضي شركتها به حدي رسيده است كه شاخصها و نهادهاي دروني تحت تأثير آن قرار گرفته و آنچه كه انقلاب اطلاعات ناميده مي شود ، از نظر گستردگي و نفوذ ، واقعيت جهاني پيدا كرده است . چنانكه مي بينيم دانش ها ، مهارت ها و توانايي ها امروزه به منبع اصلي ثروت موسسات و شركتها مبدل گشته و اين يكي از ويژگيهاي عصر فراصنعت و ظهور جامعه اطلاعاتي است . در دنياي كنوني هر موسسه اي كه از تكنولوژي اطلاعات و شبكه رايانه اي بي بهره مانده ، به تدريج خود را منزوي از جريانهاي مبادلات اطلاعاتي احساس خواهدكرد . چنانكه مشهود است دستيابي به موفقيتها و افقهاي توسعه دانش و فرهنگ در سازمانها بيش از پيش منوط به تسلط در كاربرد ابزارهاي انفورماتيك خواهد بود و علم موفق زيستن در جامعه ، مبتني بر نگرش صحيح و بنادين به علوم انفورماتيك و اطلاعات است . پس اطلاع رساني دقيق و آني براي مديريت نوين امروزي جايگاهي بس مهم دارد . تكنولوژي اطلاعات با دگرگون سازي بنيادين مفاهيم و ادراكات از زمان و فضا با عرضه بخش قابل توجهي از دانشهاي اطلاع رساني به شكل آني فراگير ، با امكان پذير ساختن رابطه مستقيم و فوري ميان كليه سطوح تصميم گيري شركت ، كه ممكن است از نظر بعد مكان در فاصله هاي متفاوتي نيز از يكديگر قرار داشته باشند ، به گونه اي غير قابل ترديد ، نگرش اطلاعاتي را عميقاً دگرگون ساخته است . اين پديده نوين داراي زمينه ها و نتايجي است كه بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد . همزمان با توسعه شبكه رايانه اي در سطوح گسترده سازمانها كه يكي از مهمترين عناصر تكوين زيرساختي فني اطلاعات است ، اطلاع رساني نيز بايد به سوي شكل گيري نهايي حركت نموده و مديريت سنتي را به طور كامل در معرض تحول قرارداده و دگرگون سازد تا جاي خود را به تدريج به مديريت نوين مشاركتي دهد . چنانكه در طول تاريخ نسبتاً كوتاه انفورماتيك در اين شركتها رابطه ميان كاركنان و رايانه ها تحول بسيار پيدا نموده است و مديريت عالي نيز بايد از همان آغازين قدمهاي زيربنايي در جهت ايجاد اين رابطه و بالابردن سطح آن با به كارگيري ابزارهاي آموزشي بردارد . (اصل مقاله در اولين همايش ملي مديريت فناوري اطلاعات (اصفهان) ارائه شده است ) مؤلفان : علي رضا قياسي – ناصر مبين جاريحاني – مسعود طالبيان (از شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي )

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir