جستجو:
تلویزیون آبینه
· تلویزیون آبینه
· راهنما
منوی اصلی
· خانه

مطالب.
· آرشیو خبر
· مقاله
· گزارش
· مصاحبه
· پاسخ به رسانه ها
· اطلاع رسانی معاملات


امکانات.
· جستجو
· دانلودها
· ارتباط با ما
· آمار مشاهدات
ورود کاربران
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

ارزيابي رخداد پديدة روانگرايي در شالوده سدها با استفاده از مدلسازي عددي

(334 مجموع کلمات موجود در متن)
(5081 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی
مقدمه روانگرايي يكي از مهمترين پديده‌هاي ژئوتكنيكي است كه باعث تخريب سازه‌ها مانند سدها در حين زلزله مي‌شود. اين پديده معمولا در خاكهاي ماسه‌اي سست و اشباع روي مي‌دهد. در اين پديده اندركنش فازهاي جامد و سيال خاك موجب افزايش فشار منفذي در اثر حركت تناوبي زمين شده و در نتيجه تنش‌هاي مؤثر در خاك كاهش يافته و مقاومت برشي خاك از بين مي‌رود. سدهايي كه بر روي بسترهاي رسوبي اشباع مانند لايه‌هاي ماسه‌اي بنا مي‌گردند، در حين زلزله مستعد براي وقوع روانگرايي و شكست مي‌باشند. روانگرايي در شالوده سد باعث تخريب كلي سد يا ايجاد تغييرشكلهاي بزرگ و ماندگار در بدنه سد مي‌شود. در تحقيق حاضر، خاك اشباع به صورت يك محيط دو فازه مدلسازي شده است كه فازهاي جامد و مايع آن با هم اندركنش دارند. براي مدلسازي رفتار همبسته محيط اشباع از تئوري تعميم يافته Biot استفاده شده است. خاك اشباع تحت اثر بار ديناميكي زلزله آناليز مي‌شود. براي مدلسازي روانگرايي از مدل Densification استفاده شده است. در اين تحقيق برنامة المان محدود PISA مورد اصلاح و تكميل قرار گرفته و قابليتهاي لازم جهت تحليل ديناميكي و مدلسازي روانگرايي به برنامه اضافه شده است. براي بررسي صحت فرمولاسيون برنامه تعميم يافته، مسائل مختلف استاتيكي و ديناميكي مورد تحليل قرار گرفته و نتايج بدست آمده با روابط تحليلي يا نتايج ساير برنامه‌هاي كامپيوتري مقايسه شده است. براي نشان دادن قابليت برنامه تهيه شده در مدلسازي روانگرايي، از نتايج يك مدل آزمايشگاهي سانتريفوژ استفاده شده و نتايج نرم‌افزار با نتايج آزمايشگاهي و ساير مدلسازيهاي عددي مقايسه شده است. براي بررسي قابليت برنامه در مدلسازي روانگرايي در شالوده سدها، مدلسازي عددي يك آزمايش سانتريفوژ كه در آن يك خاكريز بر روي يك لايه ماسه‌اي سست و اشباع قرار گرفته، انجام شده و نتايج بدست آمده از مدلسازي عددي با مقادير ثبت شده در آزمايش و همچنين نتايج يك مدلسازي عددي ديگر مقايسه شده است. مقايسه نتايج بيانگر آن است كه نرم‌افزار تهيه شده قادر به پيش‌بيني شاخص‌هاي اصلي رخداد پديده روانگرايي بوده و نتايج آن در تطابق خوبي با نتايج آزمايشگاهي مي‌باشد.متن كامل مقاله به صورت PDF

Copyright© 2003-2010 www.wrm.ir